Jadwal Dokter


JADWAL PRAKTEK DOKTER & PSIKOLOG

JADWAL PRAKTEK DOKTER & PSIKOLOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARI SENIN
NO. NAMA  KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri     08.00 - 12.00
2. dr. Friendy Ahdimar, SpKJ    Psikiatri     08.00 - 14.00
3. dr. H. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    12.00 - 15.00
4. dr. Hj. Dahsriati, SpKJ    Psikiatri    09.00 - 12.00
5. dr. Umie Faizah, SpKJ    Psikiatri    14.00 - 16.00
6. Novi Kurnia Maulidta, M.Psi    Psikolog    09.00 - 14.00
HARI SELASA
NO. NAMA KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri 
   08.00 - 12.00
2. dr. Friendy Ahdimar, SpKJ    Psikiatri    08.00 - 14.00
3. dr. H. Erie D. Irawan, SpKJ    Psikiatri    10.00 - 12.00
4. dr. Hj Ni Wayan Ani P, SpKJ    Psikiatri    16.30 - Selesai 
5. dr. Deasyanti, SpKJ    Psikiatri    14.00 - 17.00
6. Novi Kurnia Maulidta, M.Psi    Psikolog    09.00 - 14.00
HARI RABU
NO. NAMA KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri     08.00 - 12.00
2. dr. Friendy Ahdimar, SpKJ    Psikiatri     08.00 - 14.00
3. dr. H. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    12.00 - 15.00
4. dr. Hj Ni Wayan Ani P, SpKJ    Psikiatri    16.30 - Selesai
5. dr. Umie Faizah, SpKJ    Psikiatri    14.00 - 16.00
6. Novi Kurnia Maulidta, M.Psi    Psikolog    09.00 - 14.00
HARI KAMIS
NO. NAMA KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri    08.00 - 12.00
2. dr. Friendy Ahdimar, SpKJ    Psikiatri    08.00 - 14.00
3. dr. Metta Desvini P.S, SpKJ    Psikiatri     12.00 - 16.00
4. dr. Hj. Dahsriati S., SpKJ    Psikiatri    09.00 - 12.00
5. dr. H. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri     12.00 - 15.00 
6. Novi Kurnia Maulidta, M.Psi    Psikolog    09.00 - 14.00
HARI JUM'AT
NO. NAMA KLINIK WAKTU PRAKTEK
1.  dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ     Psikiatri      08.00 - 12.00
2. dr. Friendy Ahdimar, SpKJ    Psikiatri    12.00 - 16.00
3. dr. Hj. Dahsriati S., SpKJ    Psikiatri    09.00 - 12.00
4. dr. Umie Faizah, SpKJ    Psikiatri    14.00 - 16.00
5. Novi Kurnia Maulidta, M.Psi    Psikolog    09.00 - 14.00
HARI SABTU
NO. NAMA KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. H. Isa Multazam, SpKJ    Psikiatri     09.00 - 11.00
2. dr. H. Erie D. Irawan, SpKJ    Psikiatri    10.00 - 12.00
3. dr. Agung Prijanto, SpKJ    Psikiatri     08.00 - 10.00
4. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    12.00 - 15.00
5. dr. Hj Ni Wayan Ani P, SpKJ    Psikiatri    10.00 - 12.00
6. Novi Kurnia Maulidta, M.Psi    Psikolog    09.00 - 14.00