Jadwal Dokter


Hacked By Mr.X98

Hacked By Mr.X98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARI SENIN
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri     07.30 - 12.00
2. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    12.00 - Selesai
3. dr. Hevi Eka Tarsum    Umum    09.00 - 14.30
HARI SELASA
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri 
   07.30 - 12.00
2. dr. Ni Wayan Ani P, SpKJ    Psikiatri    10.00 - Selesai 
3. dr. Hevi Eka Tarsum    Umum    09.00 - 14.30
HARI RABU
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri     07.30 - 12.00
2. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    10.00 - Selesai
3. dr. Ni Wayan Ani P, SpKJ    Psikiatri    11.00 - Selesai
4. dr. Hevi Eka Tarsum    Umum    09.00 - 14.30
HARI KAMIS
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri    07.30 - 10.30
2. dr. Metta Desvini P.S, SpKJ    Psikiatri     12.00 - Selesai
3. dr. Dahsriati S., SpKJ    Psikiatri    09.00 - Selesai
4. dr. Hevi Eka Tarsum    Umum     09.00 - 14.30 
HARI JUM'AT
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1.  dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ     Psikiatri      08.00 - 13.00
2. dr. H.M. Riza Syah, SpKJ    Psikiatri    15.00 - Selesai
3. dr. Dahsriati S., SpKJ    Psikiatri    09.00 - Selesai
4. Dian Aryani, S.Psi, M.Si    Psikolog    Dengan Perjanjian
5. dr. Hevi Eka Tarsum    Umum    09.00 - 14.30 
HARI SABTU
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. H. Isa Multazam, SpKJ    Psikiatri     08.00 - 10.00
2. dr. H. Erie D. Irawan, SpKJ    Psikiatri    09.00 - 12.00
3. dr. Agung Prijanto, SpKJ    Psikiatri     09.00 - 11.00
4. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    12.00 - Selesai
5. dr. H.M. Riza Syah, SpKJ    Psikiatri    12.00 - Selesai
6. Dian Aryani, S.Psi, M.Si    Psikolog    Dengan Perjanjian
7. dr. Hevi Eka Tarsum     Umum    09.00 - 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter RSJIK

Dokter RSJIK