Jadwal Dokter


JADWAL DOKTER

JADWAL DOKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARI SENIN
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri     07.00 - 12.00
2. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    12.00 - 15.00
3. dr. Deasyanti, SpKJ    Psikiatri    16.30 - Selesai
HARI SELASA
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri 
   07.00 - 12.00
2. dr. Ni Wayan Ani P, SpKJ    Psikiatri    16.30 - Selesai 
HARI RABU
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri     07.00 - 12.00
2. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    12.00 - 15.00
3. dr. Ni Wayan Ani P, SpKJ    Psikiatri    16.30 - Selesai
4. dr. Nur Hakim, SpKJ    Psikiatri    09.00 - 14.30
HARI KAMIS
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ    Psikiatri    08.00 - 12.00
2. dr. Metta Desvini P.S, SpKJ    Psikiatri     12.00 - 16.00
3. dr. Dahsriati S., SpKJ    Psikiatri    09.00 - 12.00
4. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri     12.00 - 15.00 
5. dr. Deasyanti, SpKJ    Psikiatri     16.30 - Selesai
HARI JUM'AT
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1.  dr. Hj. Prasila Darwin, SpKJ     Psikiatri      07.00 - 12.00
2. dr. Nur Hakim, SpKJ    Psikiatri    08.00 - 12.00
3. dr. Dahsriati S., SpKJ    Psikiatri    09.00 - 12.00
HARI SABTU
NO. NAMA DOKTER KLINIK WAKTU PRAKTEK
1. dr. H. Isa Multazam, SpKJ    Psikiatri     08.00 - 11.00
2. dr. H. Erie D. Irawan, SpKJ    Psikiatri    09.00 - 12.00
3. dr. Agung Prijanto, SpKJ    Psikiatri     09.00 - 11.00
4. dr. Rusdi Effendi, SpKJ    Psikiatri    11.00 - 16.00
5. dr. H.M. Riza Syah, SpKJ    Psikiatri    09.00 - 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter RSJIK

Dokter RSJIK